HR Executive Search

HR Executive Search

Dzięki Executive Search pozyskasz najlepszych i wysoko wykwalifikowanych menedżerów wyższego szczebla zarządzania. Zaoszczędzisz czas i zatrudnisz kandydata, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom stawianym przez organizację.

Naszym Klientom gwarantujemy:

Dynamiczną komunikację z Klientem na każdym etapie prowadzonego procesu, w tym raportowanie minimum raz w tygodniu z wykonanej pracy.

Indywidualne podejście do każdego Klienta – rozwiązanie „szyte na miarę” w odpowiedzi na potrzebę organizacji.

Efektywne zarządzanie procesem rekrutacji z zachowaniem wysokiej jakości oraz profesjonalizmu.

Opiekę nad kandydatem w trakcie całego procesu rekrutacji, w tym rzetelne informowanie kandydata o jego sytuacji na poszczególnych etapach projektu.

Doradztwo dla kandydata w zakresie strategicznych działań na rynku pracy.

Rzetelne zdiagnozowanie kompetencji menedżerskich kandydata w odpowiedzi na indywidualne oczekiwania Klienta.

Opis metodologii

Identyfikacja potrzeb klienta i wspólne przygotowanie strategii działań

Od pierwszego spotkania z Klientem budujemy model partnerskiej współpracy – poznajemy organizację, misję i wizję, kulturę organizacyjną, udziałowców, strategię i kierunki rozwoju. Staramy się właściwie zrozumieć miejsce w strukturze, wyzwania i zadania stojące przed poszukiwanym kandydatem w kontekście realizowanych celów organizacji, a także wymagania Klienta dotyczące doświadczenia i kompetencji kandydata. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wypracowujemy te elementy wspólnie z Klientem – zależy to głównie od poziomu rozwoju organizacji, celów strategicznych i biznesowych. Ustalamy także sposób komunikacji w projekcie.

Uwzględniając obecną sytuację w organizacji Klienta, jego strategię, kulturę organizacyjną, cele biznesowe i wyzwania opracowujemy Job Description (opis stanowiska) i profil kandydata oparty o zdefiniowane wspólnie z Klientem kompetencje menedżerskie. Na podstawie pozyskanych i przeanalizowanych informacji przygotowujemy atrakcyjną ofertę pracy dla kandydatów uwzględniającą opis organizacji, wyzwań biznesowych oraz możliwości rozwoju.

Zarządzanie projektem

Praca działu research

Nasi konsultanci i researcherzy ustalają wspólnie z Klientem obszar i zakres poszukiwań, a następnie dokonują analizy rynku danej branży lub branż pokrewnych. Podsumowanie pracy Działu Research jest przesyłane do Klienta w postaci raportu.

Interviews/ocena kompetencji

Kolejnym etapem jest nawiązanie rozmów z interesującymi Kandydatami. W sytuacji gdy spełniają oni kluczowe wymagania oraz są zainteresowani udziałem w procesie, konsultant prowadzący projekt zaprasza kandydatów na spotkanie, podczas którego – wykorzystując techniki wywiadu kompetencyjnego – przeprowadza rozmowę sprawdzającą kompetencje menedżerskie. W trakcie prowadzonego interview doświadczeni konsultanci poddają dogłębnej ocenie kwalifikacje, osobowość, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe oraz motywację do podjęcia wyzwania oferowanego przez naszego Klienta. W zależności od potrzeb Klienta i wymagań stawianych kandydatom włączamy do procesu testy i międzynarodowe narzędzia psychometryczne.

Spotkania z klientem

Kandydaci najlepiej odpowiadający wymaganiom umawiani są na spotkania z klientem. Po każdym spotkaniu zbieramy i przekazujemy informację zwrotną od obydwu stron, cały czas monitorując poziom obopólnego zainteresowania.

Zakończenie projektu

Sprawdzenie referencji

Działając w zgodzie z etyką zawodową oraz z poszanowaniem zasad poufności i obowiązującego prawa, przeprowadzamy proces sprawdzania referencji kandydata. Sprawdzamy referencje wybranych kandydatów z należytą starannością. Zebrane informacje zestawiamy w raport, który przedstawiamy Klientowi.

Negocjacje

Gdy Klient zdecyduje się złożyć ofertę pracy, wspomagamy proces negocjacji warunków zatrudnienia. Zarówno klienci, jak i kandydaci mogą korzystać z naszego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy dotyczącej poziomu wynagrodzeń, aby zaproponować konkurencyjny i atrakcyjny pakiet dla zatrudnianego kandydata. Doprowadzamy do rezultatu win-win.

Onboard process (na życzenie Klienta)

Wspieramy Klienta we wdrożeniu liderów do organizacji, polegającym na sprawnym przejęciu obowiązków i uzyskaniu szybkiej produktywności w nowym środowisku pracy. Proces onboardingu dedykowany jest kluczowym menedżerom, którzy przeszli z innych branż lub firm, osobom awansowanym w ramach wewnętrznych struktur firmy lub przywódców transferowanych z innych krajów lub dywizji.

Porozmawiajmy! Rozpocznij z nami współpracę!